Các công ty thành viên | Tập đoàn Berjaya Việt Nam


Các công ty thành viên

Property Investment & Development (0)

Retail (1)

Berjaya Corporation Berhad
demo
Tel: 0909977920
Hotline: 0909977920
Fax: 0909977920
Email: tinhnguyenvan91@gmail.com
Website: tsmedia.ioi.vn

Tiếng Việt 01 (2)

Berjaya Corporation Berhad
161-163, Trần Quốc Thảo
Tel: 08 38251809
Hotline: 0909977920
Fax: 08 38251809
Email: nguyen@gmail.com
Website: http://tsmedia.ioi.vn
Berjaya Corporation Berhad
15 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 Hồ Chí Minh
Tel: 08 38251809
Hotline: 0909977920
Fax: 08 38251809
Email: tinhnguyenvan91@gmail.com
Website: http://tsmedia.ioi.vn

Tiếng Việt 02 (0)